Abafundisi ntsapho abonqenayo.

Ibhalwe ngu Nwabisa Tisani

408775_208909442540312_1800207696_nAbafundi abaninzi kumabanga aphakamileyo kwizikolo zikaRhulumenete bayazifundisa ngenxa yokonqena kwabafundisi ntsapho. Kukho abafundi abaqhubayo iveki zilandelelane bengenaye umntu obafundisa isifundo esithile. Lonto iye ibe negalelo kwiziphuma zokuphela konyaka ngakumbi kwabo benza ibanga leshumi. Ndiye ndathetha nabafundi abaliqela besikolo iNtsika Secondary ndafumanisa ukuba bayakhalaza ngokungabikho komfundisi ntsapho othile. Aba bafundi abafunanga ukunikezela ngamagama abo.

Umfundi wokuqala uthe “kukho utitshala oneveki ezimbini engasayi esikolweni kodwa ubashiye nomsebenzi kwaye neemviwo zokuphela konyaka zisondele”. Lento ibonakalisa ukungazinikezeli kubafundisi ntsapho emsebenzini wabo. Andikwazanga ukufumana inqununu yaseNtsika ikhe iphefumle kulomba wokuba abafundi bagqibe iveki ezimbini bengenaye umfindisi ntsapho. Ayikhange iphelele apho incoko endibenayo nabafundi kukho umfundi uvelise into yokuba nokuba sele bekhona abafundisi ntsapho abanye babo bafika bahlale kwigumbi lokufunda bajonge konomyayi babo bayalele abafundi ukuba mabazifundele kwikhasi elithile encwadini. Lomfundi uye wathi xa ephefumla kulomba “nokuba utitshala akekho akenzi mehluko kuba naxa ekhona akasifundisi nto, izinto ezininzi zizinto esizifundeleyo”.

Emva kokufumana lengxelo ndiye ndazama ukuthetha nesebe lezemfundo kuba kukho amarhe okuba iPGCE (Post Grad Certificate in Education) ingapheliswa ngenxa yabantu abangena kuye ngenjongo jokuwela kwezemfundo xa bengamfumani umsebenzi kwezinye iindawo. Kodwa andifumenanga mntu ndinokuthi ndithethe nayo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s