Amadelakufa Amabhinqa eMzabalazweni Ochasene noBandlululo.

Blog2

Ibhalwe nguAthenkosi Nzanzeka

Xa sicinga ngabantu ababelwela inkululeko esiyixhamlayo kulemihla abantu abafika kuqala engqondweni ngabantu abangamadoda. Siye silibale okanye singabathatheli ngqalelo abafazi ababeka ubomi babo emngciphekweni belwela le nkululeko abanye beyifela.

Umama u Makhosazana Xaba ngumbhali wemibongo namabali amafutshane osele ethiwe jize ngamawonga ngako akubhalileyo. Wenza izifundo zobugqirha eDyunivesiti yase Rhodes ngomxholo wombhali ongasekhoyo uNoni Jabavu. Lo ka Xaba waye elijoni lenkululeko phantsi koMkhonto WeSizwe. Apha ebethetha kwintlanganiso apho uGqirha Siphokazi Magadla ebesenza umnikelo wophando lwakhe lobugqirha phantsi komxholo othi Yayilixesha Lento Ayithethwa: Amadelakufa Amabhinqa eMzabalazweni Ochasene noBandlululo.

“Ukuqala kwam ukudibana no Siphokazi sadibana nge imeyile. Ndaziswa ngaye ngomnye owayengumhlobo wethu. Waye weza ukuzokudlana-indlebe nam kum ekhayeni lam. Wathi ukuphela kodliwano-ndlebe olo, wandishiya nesipho sesityalo kwinqayana encinane. Ndisigcinile ke esi sityalo ndimana ukusincenceshela ithuba elingangonyaka. Ndandimbulela ubukho bakhe kuba wayebonisa ukuzimisela kulomsebenzi wokubhala imbali yabantu besifazana ababesilwela inkululeko. Kwaye nam njengomntu owayeyinxalenye yalenyakanyaka, ndiyayazi ukuba umsebenzi wokuyibhala lembali ubalulekile. Ngoko ke ndithi ‘mazen’ethole Siphokazi’.

Ndifuna ukuqala ngombongo endawubhala ngo 2011. Lombongo wawuyimpendulo yam kwi TRC nobungxaki bayo. Lombongo ndawubiza

‘Amanye amabali’ [Some Stories]

Amanye amabali awafuni ukuthethwa.

Anyamalala okothuvi kwindlu yangasese egrunjelwayo.

Ayatshintsha, abenze ubumnyama bube ngumhlobo.

Apho ukungaziwa okuyityali.

Konga umfihlo njengesivalo.

Kuthetha njani ukuthicwaka? Ngethuba uSiphokazi ezondicela, ndandisele ndicelwe ngabantu abathathu abahlukeneyo ngaphambili, becela ukuba ndibaxelele ibali lam le MK. Omnye wayebhala incwadi, omnye esenza umboniso bhanyabhanya. Omnye ndicinga ukuba wayesafunda. Bonke babengabantu abamhlophe. Ndala kubo bonke. Kutheni ndandisala? Ndala kuba ndayibona lento njengenqubela phambili yempilo endandiyiphila phantsi kwenqubo yocalucalulo. Kwakuxhaphakile ukufumana abantu abamhlophe bexhamla kumabali abantu abamnyama, benika intsingiselo kula mabali, bewalawula kananjalo, kwaye besebenzisa olulwazi ukuqinisa ubungangamsha babo. Ngoko ke ndandingafuni ukufezekisa lento yolucalucalulo lokuba ngubani onobunini bolwazi, ngubani onika intsingiselo, ingubani onobungangamsha. Lento ke yayingelula ukuyenza kuba nam ndiyayifuna into yokuba ibali lam laziwe. Ngubani ongafuni imbali yakhe ingaziwa? Sonke sifuna ukuba imbali yethu yaziwe. Ngoko ke kum le yayiyindlela yokubonisa ucwaka ethetha ngendlela endilisekileyo. Yayiyindlela yokuzikhusela. Yayiyindlela yepolitiki kuba ndiyabugqwetha ubudlelwana bobungangamsha kuba ndingumntu wesifazana. Ndisakhumbula ababini kwesi sithathu yayingamadoda, omnye engumfazi.

Ngoko ke wathi xa esiza kum uSiphokazi ndavela ndavuma kwangoko. Azange ndithathe xesha lokucinga, ndavela ndavuma kuba yena ngumntu wesifazana omnyama.

Kwaye ndandifuna ukumnika igunya njengomntu wesifazana omnyama.

Blog

Lomfanekiso ndim kwindawo ethini phaya e Natal Midlands. Le yindawo apho ndafumana kuyo uqeqesho njengevolontiye leMK elalisebenza phantsi komhlaba. Ngeloxesha ndandisitsha ndifuna ukuqeqeshwa kuba ndandisendigxothiwe eDyunivesithi yase Ongoye apho ndandifunda khona. Yayiyintoni unobangela? Kuba ngomhla wama 29 ku Okthowubha ngonyaka ka 1983 amajoni ombutho iNkatha angena ngendlovu ekhampasini. Thina singabafundi sasichasene nalonto. Sasingafuni ikhampasi yethu isetyenziswe njengendawo yobuhlanga kuba iNkatha yayifuna ukwenza umbhiyozo. Ngeloxesha ndandilenye lamatshantliziyo. Sazama ukufumana isithithelo senkudla ukubanqanda bangene kodwa bangena ngaloontsasa yalooMgqibelo. Uninzi lwethu lwangxwelerheka kwaye isithathu sabafundi sabulawa. Eli libali elingathethwayo kakhulu. Xa ushetsha ku Google, into evelayo yi Ongoye Massacre nemigcana nje embalwa engalixeli ngokupheleleyo elibali. Ngoko ke emva kwalentlekele, kwaye njengomntu owayenyuliwe abe yingxenye ye Crisis Committee eyayijongene nale nyewe, esi siganeko sanditshintsha umntu endandinguye.

Esi siganeko sandenza ndizimisele ukujongana nokufa. Yonke into iyatshintsha xa uzimisele ukujongana nokufa. Ngoko ke ndadibana nabantu endandibazi ngeloxesha, ndanikwa ikhomanda yam. Sasibathathu kwi yunithi yethu. Omnye naye wayengowasetyhini owayengumfundi naye. Ngoku sele esebenza njengomphathi wethala leencwadi. Landlela uyibonayo ingasemva kwam uphinde ujonge lamatye ndihleli phezu kwawo, uyayibona ukuba le yayiyindulana nje. Ikhomanda yathi kum, uze uze nemantyi ye pikiniki, kwakunye ne khamera ukuba unayo, siya epikinikini. Sasilapho ke epikinikini kwelogquma apho sasikwazi ukuyibona yonke into ekuqeleleni. Apha ke kwibaskithi okanye imantyi, sasinezibham, sifunda ukuzisebenzisa. Walwenza oloqeqesho kuloondawo sagqiba, kwaye zange siphinde silibeke unyawo kulandawo. Sasingavathe ukubuyela endaweni okwesibini kwaphela. Wawunjalo ke umsebenzi wethu. Apha kulomfanekiso ndandifunda lento isesandleni kuba ndandingafuni ukujonga ngqo kwikhamera.”

Advertisements

Babes wodumo: “khange ndidinge isiNgesi ukuze ndityunjwelwe imbasa zomculo zaze Melika i-BET”

Ibhalwe ngu Yolisa Jolisa

babes

Umculi weGqom uBabes Wodumo kudliwan- ndlebe ebenalo nephepha-ndaba iTshisaLIVE uthetha ngendlela avuya ngayo ngokutyunjwa kwakhe kwiimbasa zomculo zazeMelika i-BET. UBabes Wodumo uke wafumana ukugxekwa kakhulu ngokungakwazi kwakhe ukuthetha isiNgesi kakuhle. Uthi xa ethetha, khange adinge isiNgesi ukuze atyunjwe kwezimbasa zomculo zaphesheya. UBabes yintombi yomZulu futhi uyazingca ngalonto. Ubabes ngumzekelo kubantu abathetha iilwimi zesiNtu ukuba akudingeki ukuba umntu azi isiNgesi ukuze aphumelele ebomini. Kufanale ibeyinkuthazo le kuthi bantu abaNtsudu ukuba siqhubeke sithetha iilwimi zethu futhi siszingce ngazo. Ukuze abantu bazithathele ingqalelo iiwimi zethu kufuneka thina bantu bazithethayo sizingce ngazo.

Abafundisi ntsapho abonqenayo.

Ibhalwe ngu Nwabisa Tisani

408775_208909442540312_1800207696_nAbafundi abaninzi kumabanga aphakamileyo kwizikolo zikaRhulumenete bayazifundisa ngenxa yokonqena kwabafundisi ntsapho. Kukho abafundi abaqhubayo iveki zilandelelane bengenaye umntu obafundisa isifundo esithile. Lonto iye ibe negalelo kwiziphuma zokuphela konyaka ngakumbi kwabo benza ibanga leshumi. Ndiye ndathetha nabafundi abaliqela besikolo iNtsika Secondary ndafumanisa ukuba bayakhalaza ngokungabikho komfundisi ntsapho othile. Aba bafundi abafunanga ukunikezela ngamagama abo.

Umfundi wokuqala uthe “kukho utitshala oneveki ezimbini engasayi esikolweni kodwa ubashiye nomsebenzi kwaye neemviwo zokuphela konyaka zisondele”. Lento ibonakalisa ukungazinikezeli kubafundisi ntsapho emsebenzini wabo. Andikwazanga ukufumana inqununu yaseNtsika ikhe iphefumle kulomba wokuba abafundi bagqibe iveki ezimbini bengenaye umfindisi ntsapho. Ayikhange iphelele apho incoko endibenayo nabafundi kukho umfundi uvelise into yokuba nokuba sele bekhona abafundisi ntsapho abanye babo bafika bahlale kwigumbi lokufunda bajonge konomyayi babo bayalele abafundi ukuba mabazifundele kwikhasi elithile encwadini. Lomfundi uye wathi xa ephefumla kulomba “nokuba utitshala akekho akenzi mehluko kuba naxa ekhona akasifundisi nto, izinto ezininzi zizinto esizifundeleyo”.

Emva kokufumana lengxelo ndiye ndazama ukuthetha nesebe lezemfundo kuba kukho amarhe okuba iPGCE (Post Grad Certificate in Education) ingapheliswa ngenxa yabantu abangena kuye ngenjongo jokuwela kwezemfundo xa bengamfumani umsebenzi kwezinye iindawo. Kodwa andifumenanga mntu ndinokuthi ndithethe nayo.

 

Ukugqabhuka kwemibhobho yamagumbi angasese kwisikolo Mretyana

Ibhalwe ngu Nosibabalo Tetani

Sewage1 web.jpg

Isikolo sasekuhlaleni samabamga aphakamileyo i-TEM Mretyana sesengozini yempilo njengoku beqhabhukelwe ngumbhobho othutha okuvela kumagumbi amgasese nto leyo eshiye ivumba elibi kufuphi nesikolo eso.

Abafundi no titshala bafumana kunzima ukuqhuba nemisebenzi yosuku njengokuba besithi ivumba elibi elo liyavakala ngaphakathi kumagumbi okufundela.

Omnye wotitshala abathethela isikolo uthe , le ntlekele ibaqale ngo February baza basa ungxelo kumasipala we Makana. Apho ikhawuleze yalungiswa kwangethuba. Kodwa ekuhambeni kwexesha iphende yabuya yaqgabhuka kwakhona imibhobho.

Kunamhla ke bathi babambe iliwa kuba bayisa ingxele kumasipala kwakhona kodwa abakaphendulwa nangoku.

Oothethetha isikolo oyintloko yesebe le Human science u Landile Sandi uthe abakwa Masipala bathe abakwazi ukuyilungisa okwangoku le meko ngokuba amotshini abakhulu bazakuphazamisa isikolo ngengxolo xa belungisa oko.

Uqhanqalazo lwemivuzo E-Rhodes University

By Bathande Ngetyi5nnSiJQxbBq

strike.jpg

Abasebenzi beYunivesithi iRhodes baqhankqalazela ukwenyuselwa imivuzo izolo, njengokuba besithi imali abayirholayo kule Yunivesthi incinci kwaye ayizaneli izidingo kwakunye neemfuno zabo. Uqhankqalazo abasebenzi abalubambileyo lusokolisa abafundi ngohlobo lokuba ngelixesha kuqhankqalazwa ngalo abafundi abasaphekelwa ekhitshini, kwaye oluqhankqalazo aluchaphazelanga abafundi abo bahlala esikolweni kuphela kodwa nabo bahlala ngaphandle, ngoba abasebenzi abasayicoci nayo iYunivesithi. Ngoko ke sihlala kumdaka kunjalo, nakwizindlu zangasese akhonto kumdala.

Ngokokuva kwam oluqhakqalazo alukho semthethweni nto leyo ithetha ukuba abasebenzi kumele ukuba babuyele enkomeni. Omnye wabasebenzi endikhe ndanodliwano-ndlebe naye uthe, “Thina singabasebenzi  imibutho yethu kule Yunivesithi, ilukhuphile uxhwebu lwezikhalazo, into esiyilindeleyo ngoku kukuba inyuswe imivuzo yethu ngoyinge wama-7.5%.” Lemibutho yiNational Education Health & Allied Worker’s Union (NEHAWU) kwakunye neNational Tertiary Education Union (NTEU).

KUQHUSHUMBE IBOMB E-MANCHESTER ARENA

Siphosethu Matebese

Ngomhla we23 kwinyanga kaCanzibe, kwilizwe jikelele kuvukwe kuviwa iindaba ezimbi ezibuhlungu zokuba kuqhushumbe ibomb eManchester Arena izolo ebusuku. Oku kwenzeka ngelixa kukho ishow eyenzekayo yosaziwayo wasemculweni eMelika uAriana Grande phezolo.

set.jpg
UGrande uyazisola ngento eyenzekileyo phezolo ebonakala kumaphepha-ndaba ecela uxolo ngesisehlo. Abanye oosaziwayo abafana nooMiley Cyrus bazama ukududuza uGrande bemxelela ukuba isehlo saseManchester Arena asiyo ngxaki yakhe. Abanye abantu abaziwayo ababhalileyo beveze uvelwano lwabo kunye nabantu baseMelika ngooVincent Kompany kunye nooSergi Aguero abadlali beqembu iManchester City ese-Etihad.
Kuvakala ukuba kukho umntwana omncinci oneminyaka esibhozo naye ophulukene nobonmi bakhe ngenxa yesisehlo kwakunye nomfana oneminyaka engama-26 uJohn Atkinson. Bebonke abantu abaye ababinalo ithamsanqa lokusinda okwangoku babe ngama-22 kwaza kwalimala abangama-120. Kuvakala ukuba i-Islamic State terror group sele ithathe isithylolo sesisehlo.

sethu